Gozdnica

Twoje miasto ...

Do autorów skargi z dnia 16 września 2016r. dotyczącej bulwersującej sprawy żywienia naszych dzieci w stołówce szkolnej

Na wstępie informacji na temat powyższego tematu pragniemy nadmienić, iż zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnegojeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. Skarga, która wpłynęła do Urzędu Miasta Gozdnica jest niepodpisana, więc nie będzie rozpatrywana.

W skardze zarzucono, cytat, iż „władza w Gozdnicy robi, to co jej się podoba (…), że Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdnicy sprowadza produkty, które są przechowywane na plebanii (…), Caritas rzekomo rozdaje produkty żywnościowe, a reszta jest wykorzystywana w kuchni Spółdzielni WINDA (…) OPS sprowadza produkty, Caritas rzekomo je rozdaje a Spółdzielnia Winda (…) z tych puszek gotuje obiady dla dzieci za które rodzice płacą i tak interes się kręci”.

Wysyłając pisma mające charakter skargi, autorzy wykazali się niewiedzą na temat istotnych działań
i programów na rzecz potrzebujących osób i rodzin, które mają miejsce na terenie naszego miasta. Szkoda, iż niektórzy mieszkańcy naszego miasta w złym świetle przedstawiają to, co dobre, swoją miarą mierzą i opowiadają niepotwierdzone historie. Dlatego też jako osoby skrzywdzone zdecydowaliśmy się na przekazanie krótkiej informacji na temat tego, co w powyższej sprawie ma miejsce na terenie naszej gminy.

Na podstawie otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego pn „Dożywianie dzieci, młodzieży i osób dorosłych z gminy Gozdnica w 2016r.” została wyłoniona oferta, która spełniała wszystkie wymogi zawarte w konkursie. Oferta ta należała do Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA z siedzibą w Lutolu Mokrym i była jedyną złożoną ofertą w terminie w konkursie. W styczniu 2016r. została podpisana z oferentem umowa na realizację w/w programu. Informujemy, że zlecenie zadania publicznego, realizacja którego jest kompetencją gminy jest wyłączną, autonomiczną decyzją gminy
i podjęcie jej nie jest uwarunkowane zgodą powiatu czy województwa.

Do dnia, kiedy to wpłynęło pismo noszące znamiona skargi, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdnicy nie odnotował żadnych innych skarg dotyczących działalności LSS WINDA na terenie naszych placówek oświatowych. Tutejszy Ośrodek od sierpnia bieżącego roku, po zmianach kadrowych w stołówce szkolnej otrzymuje coraz więcej pozytywnych opinii na temat jakości sporządzanych
i wydawanych posiłków oraz potwierdzam, iż zwiększyła się liczba wydawanych posiłków z ilości 130 posiłków  w I półroczu 2016 do ilości 210 posiłków na dzień dzisiejszy.

Ośrodek przystąpił w roku 2015 do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który polegał na dystrybucji artykułów żywnościowych dla najbardziej potrzebujących. Ośrodek kwalifikował osoby uprawnione do korzystania z tego programu, ustalał z Bankiem Żywności terminy dostaw. Artykuły były przechowywane nieodpłatnie na hali plebanii dzięki życzliwości miejscowego proboszcza. Żywność była wydawana
w okresach: 09.-11.12.2015r. oraz 22.-23.03.2016r. przez pracowników OPS przy wsparciu  wolontarystycznym osób z Caritasu z Gozdnicy. Program trwał do 30.04.2016r. Wydawana żywność była ewidencjonowana na podstawie Ewidencji wydania artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych - stanowiącej załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie w/w Programu. Ewidencja ta dotyczy każdej rodziny po nazwisku i ilości osób w danej rodzinie. Odbiór żywności każdorazowo został potwierdzony własnoręcznym podpisem osoby reprezentującej daną rodzinę. Dokumentacja w sprawie Programu znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gozdnicy oraz w Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.

LSS WINDA nie uczestniczyła w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ponieważ zgodnie z przepisami prawa nie może być jego Beneficjentem.  Produkty  z niniejszego Programu były wydawane wyłącznie osobom fizycznym, LSS WINDA nie korzystała z tych produktów.

LSS WINDA prowadzi dożywianie w gminie już od 01.10.2015r. do dzisiaj dla dzieci, młodzieży
i osób, których dotyczy art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. i z tytułu tej działalności podlega nadzorowi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu.

LSS WINDA nigdy nie korzystała z produktów spożywczych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (potwierdzone podczas kontroli pracowników OPS). Posiłki w LSS WINDA nie są przygotowywane z półproduktów.

Spółdzielnia zgodnie z umową, kładąc nacisk na wysoką jakość wydawanych obiadów, wykorzystuje w produkcji żywność nieprzetworzoną i świeże produkty, zaopatrując się u lokalnych dostawców i wyłącznie z tych zakupionych produktów realizuje Program dożywiania dzieci, młodzieży
i osób dorosłych w gminie Gozdnica. Warto tutaj zapamiętać, iż LSS WINDA gotuje nie tylko dla dzieci, ale również dla osób dorosłych.

Reasumując, dożywianie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w gminie Gozdnica a dystrybucja produktów żywnościowych to dwa odrębne programy realizowane przez inne podmioty.

W związku z powyższym informujemy, iż w razie wątpliwości rodziców dzieci, które uczęszczają do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Gozdnicy (bo tej wyłącznie dotyczyła domniemana skarga) na temat jakości obiadów można osobiście podejść i spróbować wydany dziecku w stołówce posiłek.

Jednakże pragniemy zaznaczyć, iż liczby nie kłamią, w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej
w Gozdnicy z posiłków korzysta:

  1. łącznie 65 dzieci, w tym 45 posiłków finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, i 20 posiłków wykupywanych prywatnie;
  2. łącznie 70 osób dorosłych, w tym 43 posiłki finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,  
    i 27 posiłków wykupywanych prywatnie;
  3. łącznie 80 osób dorosłych w Punkcie wydawania posiłków w Iłowej, w tym 30 posiłków finansowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym 50 posiłków finansowanych prywatnie.

 

Warto również zaznaczyć, iż Lutolska Spółdzielnia Socjalna zatrudnia 3 osoby – mieszkańców naszej Gminy na umowę o pracę oraz umożliwia przygotowanie do zawodu i zdobycie doświadczenia 4 osobom również mieszkańców naszej Gminy. Jest to bardzo ważny fakt, gdyż zarzutem dla miejscowej władzy było to, że po wyodrębnieniu kuchni ze struktur placówek oświatowych, osoby tam zatrudnione zostaną pozbawione zatrudnienia. Tak się nie stało, gdyż oferent zaproponował dotychczasowej kadrze pozostanie w miejscu zatrudnienie i tylko i wyłącznie decyzje w tym temacie należały do pracowników.

Jednocześnie informujemy, że spółdzielnie socjalne działają na podstawie prawa spółdzielczego (a nie Kodeksu Pracy), a realizując zadanie publiczne,  w tym przypadku dożywianie, nie mogą osiągać zysku, a ich bilans po realizacji zadania musi wynosić 0,00 zł.

 

Biorą powyższe pod uwagę stwierdzamy, że działania autorów donosu, są bardzo krzywdzące dla całej społeczności miasta Gozdnica. Działania takie powodują uwstecznianie systemu wsparcia i mogą prowadzić do pozbawienia możliwości otrzymywania wsparcia osobom naprawdę potrzebującym.

Autorom donosu pragniemy oświadczyć, że ich działania nie zniechęcą nas do podejmowania dalszych innowacyjnych działań służących społeczności lokalnej, a oni sami powinni mocno przemyśleć swoje egoistyczne i niczemu niesłużące postępowanie.

 

Kierownik OPS – Justyna Socik

Prezes LSS WINDA – Daniel Fąferko

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW