Gozdnica

Twoje miasto ...

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Gozdnica  informuje, że zamierza przedłożyć pod obrady Rady Miasta Gozdnica projekt uchwały w sprawie uchwalenia „programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy o statusie miejskim Gozdnica na lata 2017-2032”.

Uchwalenie w/w programu jest podstawowym warunkiem umożliwiającym złożenie wniosku przez Gminę o statusie miejskim Gozdnica do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków NFOŚiGW na lata 2016-2017. Termin złożenia wniosków został określony na 31 stycznia 2017 roku.

Integralną częścią programu jest sporządzona inwentaryzacja nieruchomości lub ich części, z terenu Miasta Gozdnica, na których wg. ustaleń znajdują się elementy azbestowe podlegające usunięciu. (załącznik do niniejszej informacji).

 

Wszystkich właścicieli nieruchomości zainteresowanych usuwaniem azbestu prosimy o weryfikację, czy wskazywane przez nich nieruchomości zostały ujęte i w jakim zakresie w w/w inwentaryzacji. Uwagi prosimy składać w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Gozdnicy , pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu tj. 7°°-15°°, w terminie do 13 grudnia 2016r.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW