Gozdnica

Twoje miasto ...

O G Ł O S Z E N I E

W  związku z koniecznością realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-2032” Gmina Gozdnica  przekazuje w załączeniu ankietę dot. materiałów zawierających azbest. Ankieta dotyczy wszystkich nieruchomości w gminie i kierowana jest do  właścicieli/ współwłaścicieli/zarządców nieruchomości, jak również innych posiadaczy nieruchomości w których znajdują się materiały zawierające azbest, w tym także tzw. eternit. Obowiązek zinwentaryzowania ilości i stanu wyrobów zawierających azbest jest obowiązkiem ustawowym, w związku z czym powinien być dopełniony przez każdego właściciela/współwłaściciela/zarządcę jak również przez innego posiadacza nieruchomości położonych na terenie gminy. Zaznaczmy, że w przypadku wprowadzenia programu, który będzie miał za zadanie dofinansowanie działań związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest, tylko właściciele/współwłaściciele/zarządcy i inni posiadacze nieruchomości ujęci w tzw. bazie azbestowej będą mogli skorzystać z takiej formy pomocy.

Ankiety wypełnione i podpisane przez właścicieli/współwłaścicieli/zarządców i innych posiadaczy nieruchomości proszę dostarczyć  bezpośrednio do Referatu Gospodarki Miejskiej  (pok. nr 9) Urzędu Miejskiego w Gozdnicy, najpóźniej do dnia 13.12.2016 r.

 

ANKIETA >>

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW