Gozdnica

Twoje miasto ...

Zawiadomienie o sesji Rady Miasta

Gozdnica, dn. 07.12.2016r.

 

 

Mieszkańcy Gozdnicy

                                                                                            

OP.0002.1.8.2016

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

 (Dz. U. z 2016r. poz. 446) zwołuję XXIII sesję Rady Miasta Gozdnica VII kadencji, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gozdnicy.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Miasta.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miasta.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gozdnica na 2016r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/115/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia
  24 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia „programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy o statusie miejskim Gozdnica na lata 2017-2032”.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu.
 8. Przyjęcie uchwały nr 6/16 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gozdnica.
 9. Zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje.

 

 

                                                                                                                             Przewodnicząca Rady Miasta Gozdnica

                                                                                                                             /-/ Krystyna Mulik

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW