Gozdnica

Twoje miasto ...

Sesja Rady Miasta Gozdnica

 

Mieszkańcy Gozdnicy

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

 (Dz. U. z 2016r. poz. 446) zwołuję XXIV sesję Rady Miasta Gozdnica VII kadencji, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gozdnicy.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miasta.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miasta.
 4. Uchwała w sprawie zmian do uchwały Nr XV/62/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia
  30 grudnia 2015 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2016-2027.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gozdnica na 2016r.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2017-2035.
 1. odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2017-2035,
 2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2017-2035,
 3. odczytanie opinii komisji stałych rady o projekcie uchwały,
 4. przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,
 5. dyskusja nad projektem uchwały,
 6. głosowanie przedstawionego projektu uchwały. 
 1. Uchwała budżetowa na rok 2017 Miasta Gozdnica.
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2017 Miasta Gozdnica wraz z uzasadnieniem,
 2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 Miasta Gozdnica,
 3. odczytanie opinii komisji stałych rady o projekcie uchwały,
 4. przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,
 5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 6. głosowanie przedstawionego projektu uchwały.
 1. Uchwała w sprawie  przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017r.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Gozdnica na 2017 rok.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gozdnica na I półrocze 2017r.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miasta Gozdnica na 2017r.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Gozdnica na 2017r.
 6. Zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i informacje.

 

 

                                                                                                                             Przewodnicząca Rady Miasta Gozdnica

                                                                                                                             /-/ Krystyna Mulik

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW