Gozdnica

Twoje miasto ...

Realizacja projektu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gozdnicy.

Pragniemy poinformować, iż w naszym Zespole Szkolno - Przedszkolnym realizowany jest projekt pt.:

  • Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gozdnicy

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 , Działanie 8.2.1.  Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od września 2016 do czerwca 2017.

 

Głównym celem projektujest utworzenie warunków do nauczania na metodzie eksperymentu poprzez realizację wsparcia w zakresie rozwinięcia kompetencji kluczowych u uczniów w formie zajęć w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

 

Projekt zakłada zorganizowanie w naszych szkołach1230 h dodatkowych zajęć  oraz 20 edycji warsztatów przyrodniczych dotyczących:

  • Realizacji dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych dla uczniów Szkoły Podstawowej ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych
  • Realizacji zajęć dodatkowych w Gimnazjum z zakresu chemii, fizyki, biologii oraz geografii

 

Zajęcia będą prowadzone w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gozdnicy tj. Publicznej Szkole Podstawowej w Gozdnicy oraz w Publicznym Gimnazjum w Gozdnicy.

 

 

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 3 wycieczek we wszystkich szkołach

  • Wyjazdy edukacyjnedo Orgodu Botanicznego oraz Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu
  • Wyjazdy edukacyjne do Kotliny Kłodzkiej
  • Wyjazdy edukacyjne na Pogórze Karkonoskie

 

 

Projekt zakłada wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW