Gozdnica

Twoje miasto ...

Ogłoszenie.

W związku z zamiarem powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Kultury w Gozdnicy Burmistrz Miasta Gozdnica ogłasza nabór kandydatów na  w/w stanowisko.
Preferować będziemy kandydatów legitymujących się:

  • minimum średnim wyksztalceniem, 
  • doświadczeniem  w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków UE,
  • doświadczeniem w organizowaniu działalności kulturalnej lub sportowo-rekreacyjnej,
  • doświadczeniem w pracy na stanowisku kierowniczym, 
  • znajomością języka niemieckiego , ewentualnie angielskiego

Do składanej oferty należy załączyć proponowany program działania Domu Kultury w Gozdnicy  opracowany na okres 1 roku.
Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach opisanych „Nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Domu Kultury” w Urzędzie Miejskim w Gozdnicy, pokój nr 7 , w godz. 7°°-15°°, w terminie do 02 marca 2017r.do godz.15°°, z podanymi danymi adresowymi  i numerem telefonu kandydata.
Oferta powinna zawierać kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie  zawodowe kandydata, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Dyrektora Domu Kultury, oświadczenia o niekaralności oraz o posiadaniu pełni praw publicznych, cv, list motywacyjny. CV i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U 2015.2135 ze zm.)”.

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW