Gozdnica

Twoje miasto ...

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Gozdnicy (II etap)

27 czerwca br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Burmistrz Miasta Gozdnica Krzysztof Jarosz przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gozdnica Pani Heleny Mazur podpisał umowy pożyczki i pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Gozdnicy (II etap) wraz z przebudową stacji uzdatniania wody”. Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 8 779 125,00 zł, z czego pożyczka stanowi 5 231 256,00 zł, a pożyczka płatnicza – 3 547 869,00 zł.
Pożyczkę zaciągnięto w związku z uchwałą Rady Miasta Gozdnica z dnia 11 maja, była ona zapisana we wcześniej uchwalonym budżecie miasta na 2018 rok. Pożyczka długoterminowa została zaciągnięta na okres 20 lat w wysokości około 5,3 mln zł na sfinansowanie udziału własnego w kosztach budowy, a pożyczka płatnicza na rozliczenie się z wykonawcami, z której będziemy korzystać do czasu przekazania całej dotacji przez Urząd Marszałkowski.
Inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.3 – gospodarka wodnościekowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW