Gozdnica

Twoje miasto ...

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Gozdnicy (II etap) wraz z przebudową stacji uzdatniania wody

Gmina Gozdnica realizuje projekt pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Gozdnicy (II etap) wraz z przebudową stacji uzdatniania wody”.

Celem projektu jest zwiększenie liczby mieszkańców Gminy Gozdnica korzystających z sieci kanalizacyjnej, w tym korzystających z oczyszczalni ścieków.

Planowane efekty: wzrost komfortu życia mieszkańców Gminy, poprawa jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę poprzez usprawnienie systemu poboru i uzdatniania wody, poprawa wody pitnej, możliwość dostosowania infrastruktury inwestycyjnej i osadniczej terenu Gminy poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, przebudowę stacji uzdatniania wody, zapewnienie nowopodłączanym mieszkańcom usług gospodarki wodno-ściekowej na wysokim poziomie, poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki rozbudowie infrastruktury w oparciu nowoczesną technikę.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa na dofinansowanie Nr RPLB.04.03.00-08-0029/17-00 została podpisana dnia 07.05.2018r.

Wartość projektu 17 059 514,28 PLN

Wkład funduszy 8 638 267,28 PLN

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW