Gozdnica

Twoje miasto ...

"Żurawie Bagno"

Wielką atrakcją okolic Gozdnicy jest rezerwat przyrody „Żurawie Bagno" położony w Nadleśnictwie Wymiarki (gm. Przewóz). Zajmuje on powierz­chnię 42,07 ha, z czego 4,86 ha stanowią drzewostany, a 37,21 ha bagna. Celem jego utworzenia (w 1970 r.) było zachowanie interesujących zbio­rowisk roślinności bagiennej i torfo­wiskowej występującej na tym tere­nie. Długość granic rezerwatu wynosi 3125 m.

W rezerwacie tym, na glebach związanych z torfowiskami, występu­ją mchy torfowce, żurawina błotna, trzęślica modra, wełnianka pochwowata oraz trzy gatunki rosiczek. W miejscach podtopionych spoty­kana jest czennień błotna. W zacho­dniej części rezerwatu, na obrzeżach torfowiska występuje bór wilgotny z dominującymi gatunkami drzew: brzozami, sosnami i topolami. W części środkowej tego obszaru dogodne sta­nowiska do egzystcncji znalazły brze­ziny bagienne, związane z siedliskiem bagiennego boru mieszanego, który uważany jest za kolejne stadium zarastania zbior­nika wodnego.

Obszar ten, tak mocno zróżnicowany pod względem obecnych zespołów roślinnych, za­mieszkuje różnorodna fauna bezkręgowców, z których najcenniejsze gatunki należą głównie do motyli i chrząszczy. Na terenie rezerwatu stwier­dzono również obecność zwierząt wyższych: 5 gatunków płazów, 4 gatunków gadów (w tym obecnie bardzo rzadkiej i zarazem jadowitej żmii zygzakowatej), zwierząt łownych, z których najli­czniejsze są dziki, lisy, sarny i jelenie. Z ptaków gniazduje tu m.in. żuraw.

Warto odwiedzić ten jakże ciekawy teren i zapoznać się z jego walo­rami przyrodniczymi. Do rezerwatu najłatwiej jest dojechać, kierując się z Gozdnicy do wsi Lipa Łużycka, skąd do przejścia pozostaje 0,5 km.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW