Gozdnica

Twoje miasto ...

Równy start dla dzieci z Przedszkola przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gozdnicy

Równy start dla dzieci z Przedszkola przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gozdnicy to projekt skierowany głównie do dzieci 3-4 letnich. W ramach projektu powstała 25 osobowa grupa, dla której projekt przewiduje realizację licznych działań:

-adaptacja i remont i wyposażenie dwóch pomieszczeń: sali edukacyjnej oraz łazienki,

- wyposażenie placówki w nowe meble, sprzęt ( min. laptop, telewizor, tablica interaktywna), liczne, nowoczesne i kolorowe pomoce dydaktyczne oraz zabawki,

- rozszerzenia oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, (zajęcia językowe, muzyczne, matematyczne, przyrodniczo-badawcze,  plastyczne, taneczno-ruchowe, teatralne, języka angielskiego, komputerowe, kulinarne, zajęcia indywidualne: z logopedą, psychologiem, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna),

- organizacja trzech wycieczek edukacyjnych: fabryka bombek w Złotoryi, Ceramika w Parowej, Teatr w Zielonej Górze.

Z oferty dodatkowych zajęć oraz z wycieczek będą mogły skorzystać również pozostałe dzieci pięcio i sześciolatki.

Dodatkowo cztery nauczycielki przedszkola ukończą dwa kursy i dwa warsztatach rozwijających ich umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie:

  • Wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
  • Rozwijanie zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym
  • Metody i techniki aktywujące działania dzieci w wieku przedszkolnym
  • Wykorzystanie wyposażenia w tym narzędzi TIK w procesie dydaktycznym

Projekt rozpoczął się  1 lutego 2017 , a zakończy się z dniem 31 stycznia 2018r.

Pragniemy poinformować, iż w naszym Przedszkolu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym realizowany jest projekt pt.:

  • Równy start dla dzieci z Przedszkola przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gozdnicy

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 , Działanie 8.1.1.  Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od lutego 2017 do stycznia 2018.

Głównym celem projektu jest utworzenie 25 miejsc wychowania przedszkolnego w wyniku adaptacji pomieszczeń, wyposażenia placówki w sprzęt, meble i pomoce dydaktyczne oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej.

Projekt zakłada zorganizowanie w przedszkolu  800 h dodatkowych zajęć  :

  • Ruchowo – muzycznych, ruchowo tanecznych, plastycznych, teatralnych.
  • Indywidualnych – z logopedą, z psychologiem, korekcyjno – kompensacyjne, z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz zajęcia rewalidacyjne.

Zajęcia będą prowadzone w Przedszkolu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gozdnicy.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW